Koalicija postala član radne grupe „CSO Development Effectiveness“ CONCORD konfederacije NVO

Evropska konfederacija NVO-a za pomoć i razvoj „CONCORD“ deluje preko više tela i radnih grupa koje pomažu koordinaciju aktivnosti među više od 1800 organizacija članica. Ova radna tela pomažu i sam proces formiranja zajedničkih stavova članica oko različitih pitanja od relevantnosti za ovu evropsku mrežu. Jedno od takvih tela je i radna grupa „CSO Development Effectiveness“ i ona se bavi pitanjima delotvornosti napora koje OCD ulažu na polju razvoja. Ova radna grupa se se takođe bavi ulogom OCD u društvenom razvoju, kao i pitanjima kreiranja adekvatnih uslova koji podstiču OCD da budu delotvorniji na polju razvoja.

Pošto su pitanja delotvornosti OCD u oblasti razvoja usko povezane sa ciljevima Koalicije “Aid Watch Serbia”, na poziv CONCORD konfederacije NVO od početka juna 2014. godine aktivno smo se uključili u rad ove radne grupe